Perlindungan Data Peribadi

Keselamatan data peribadi pengguna perlu dilindungi bagi mencegah sebarang
bentuk penyalahgunaan terhadap penyimpanan atau pemprosesan data peribadi individu, awam dan swasta di Malaysia secara transaksi komersial adalah termaktub di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP) iaitu Akta 709.