Pengenalan

Dana Penyelidikan Strategik (SRF) adalah skim pembiayaan berbentuk geran bagi membiayai penyelidikan strategik dan inisiatif top- down berimpak tinggi kepada negara berdasarkan bidang keutamaan semasa yang telah dikenal pasti.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah mengambil inisiatif memperkasakan lagi skim SRF dengan melaksanakan permohonan melalui kaedah request for proposal (RFP). Melalui kaedah ini, penyelesaian bagi sesuatu permasalahan atau tujuan khusus dapat diperolehi.

Objektif

Dana Penyelidikan Strategik – Request for Proposal (SRF-RFP) bertujuan untuk menyediakan dana bagi membiayai projek-projek yang menyokong pelaksanaan dasar, pelan hala tuju, pelan tindakan atau insiatif kerajaan melalui RFP yang dibangunkan.
Penyelesaian bagi penyataan masalah khusus dalam bentuk teknologi, produk atau proses baharu yang berinovatif dijangka akan menghasilkan impak yang besar kepada sosioekonomi negara selari dengan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN).

GARIS PANDUANPERMOHONAN
Pengumuman
PENGUMUMAN DANA PENYELIDIKAN STRATEGIK


Pengumuman telah dibuka bermula 7 OGOS 2023 sehingga 21 SEPTEMBER 2023